PLAN ESTRATÉXICO DE SUBVENCIÓNS

 

PLAN ESTRATÉXICO DE SUBVENCIÓNS 

 

Exposición pública no B.O.P, con data 07-08-2018, da aprobación inicial do Plan Estratéxico Xeral de Subvencións.