Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación de servizos de participación en actividades deportivas e musicais municipais

Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación de servizos de participación en programas municipais para actividades deportivas e musicais