Publicación no BOP das Bases polas que se rixe a convocatoria pública para a provisión con carácter interino dun posto de Secretaría-Intervención.

Enlace do BOP onde se publican as Bases :

https://bop.depourense.es